Uslovi korišćenja

revidirana verzija 18.10.2019.

Dobro došli. DowDuPont nudi ovaj veb-sajt pod sledećim uslovima i odredbama („Odredbe”). Odredbe se odnose na ovaj veb-sajt dostupan na adresi www.dow-dupont.com „Sajt”). Sajt (uključujući njegov sadržaj, dizajn, strukturu i izgled i doživljaj) je vlasništvo kompanije DowDuPont, Inc. i zaštićen je autorskim pravima, žigom i drugim pravima intelektualne svojine i zakonima o nelojalnoj konkurenciji. Time što koristite Sajt, pristajete na ove Odredbe. Ukoliko ne pristajete na neke od ovih Odredbi, nemojte koristiti Sajt. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovim Odredbama, kontaktirajte DowDuPont.

Privatnost

Korišćenje ovog Sajta podleže i Izjavi o privatnosti kompanije DuPont i Izjavi o privatnosti kompanije Dow koje su ovde obuhvaćene kao sastavni deo. Takođe potvrđujete i slažete se sa tim da prenos informacija putem interneta nikada nije potpuno privatan ni bezbedan, kao i da postoji mogućnost da informacije koje šaljete ili primate preko Sajta drugi mogu da presretnu, čak i ako postoji obaveštenje da je određeni prenos šifrovan.

Izmene uslova korišćenja

DowDuPont u svakom trenutku može, bez prethodne najave, da izmeni ove Odredbe ažuriranjem ove objave. Nastavak korišćenja Sajta nakon primene navedenih izmena značiće da prihvatate korigovane Odredbe.

Ograničenja opšteg korišćenja

DowDuPont, Dow, DuPont, ili treće strane koje ustupaju prava kompaniji DowDuPont, Dow ili DuPont imaju vlasništvo nad svim pravima, svojinom i koristi i materijalom na ovom sajtu, koji predstavlja rad kompanija DowDuPont, Dow, DuPont ili pomeniutih trećih strana, zaštićen autorskim pravima. DowDuPont Vam odobrava ograničenu, ličnu, neekskluzivnu i neprenosivu licencu za korišćenje i prikazivanje materijala na ovom Sajtu isključivo na ličnom računaru ili mobilnom uređaju i samo u svrhe Vaše interakcije sa ovim Sajtom. Osim u slučajevima navedenim u ovom tekstu, nemate nikakva prava da na bilo koji način kopirate, preuzimate, prikazujete, izvodite, reprodukujete, distribuirate, menjate, uređujete, prepravljate ni poboljšavate bilo koji materijal na ovom Sajtu. Ova ograničena licenca se automatski ukida, bez najave, ukoliko prekršite bilo koju od ovih Odredbi. Po ukidanju licence, morate odmah da izbrišete i uništite celokupan preuzeti i odštampani materijal. Nemate nikakva prava, vlasništvo ni korist (niti bilo kakva autorska prava, prava na žig ili druga prava intelektualne svojine) nad ovim Sajtom ni materijalom na njemu. 

Obavezujete se da nećete „uokviravati“ ni „preslikavati“ ovaj Sajt, niti materijal sadržan ili dostupan na njemu, na bilo kom drugom serveru ili uređaju zasnovanom na internetu bez prethodnog pisanog ovlašćenja kompanije DowDuPont. Takođe se obavezujete da nećete koristiti bilo koju tehniku „izvlačenje informacija sa sajta“ niti druge automatske uređaje, algoritme ni programe i slične manuelne procese, za pristup, kopiranje ili nadgledanje bilo kog dela ovog Sajta ili materijala na ovom Sajtu, kako biste reprodukovali ili zaobišli navigacionu strukturu ovog Sajta ili preuzeli bilo koji materijal na ovom Sajtu, osim onog koji je kompanija DowDuPont odobrila i omogućila preko ovog Sajta.

Ne smete da: 

 1. pokušate da steknete pristup hakovanjem, krađom lozinki ili drugim nezakonitim sredstvima, 
 2. testirate, skenirate ili ispitujete ranjivost, niti da
 3. pratite, pokušate da pratite, inverzno pronalazite ili otkrivate bilo kakve informacije o drugim korisnicima ovog Sajta, bilo kojoj funkciji ili sadržaju na ovom Sajtu ili bilo kom drugom Dow ili DuPont sistemu, mreži ili serveru.

Ne smete da koristite ovaj Sajt u svrhe koje su nezakonite ili krše ove Odredbe, kao ni da upražnjavate aktivnosti koje su nezakonite, odnosno krše prava kompanije DowDuPont, Dow, DuPont ili drugih lica.
DowDuPont, Dow, ni DuPont ne nadgledaju redovno Vaše objave ni druge aktivnosti na Sajtu, ali zadržavaju pravo da to čine. Međutim, ako kompanija DowDuPont primeti da neprikladno koristite ovaj Sajt ili bilo koju od usluga, DowDuPont, Dow ili DuPont će odgovoriti na način koji, po svom diskrecionom pravu, smatra prikladnim. Potvrđujete da će DowDuPont, Dow ili DuPont imati pravo da nadležnim pravosudnim organima prijavi aktivnosti koje se mogu smatrati nezakonitim kao i da im prosledi izveštaje koje primi o takvom ponašanju. U slučaju da to bude zatraženo, u potpunosti ćemo sarađivati sa pravosudnim organima u istragama navodnih nezakonitih aktivnosti na internetu

 

Dostupnost

Dow i DuPont imaju nekoliko veb-sajtova putem kojih pružaju proizvode, usluge, sadržaje i razne druge funkcionalnosti (pod zajedničkim nazivom „Usluge“) određenim regionima širom sveta. Usluge koje se pružaju u jednom regionu mogu da se razlikuju od onih u drugim regionima zbog dostupnosti, lokalnih ili regionalnih zakona, regulatornog statusa, isporuke i drugih okolnosti. Kompanije DowDuPont, Dow i DuPont ne daju nikakve garancije niti izjave da korisnik u jednom regionu može da dobije Usluge u drugom regionu, te DowDuPont, Dow i DuPont mogu da otkažu porudžbinu korisnika ili da preusmere korisnika na sajt za region tog korisnika, ukoliko korisnik pokuša da poruči Usluge koje se pružaju na sajtu u drugom regionu.

Informacije koje DowDuPont, Dow ili DuPont objavljuje na svetskoj komunikacionoj mreži mogu da sadrže reference ili unakrsne reference ka proizvodima, programima i uslugama koje su neobjavljene ili nedostupne u Vašem regionu. Takve reference ne podrazumevaju da kompanija namerava da objavi takve proizvode, programe ili usluge u vašem regionu. Stupite u vezu sa svojim lokalnim Dow ili DuPont poslovnim kontaktom u vezi sa informacijama koje se tiču proizvoda, programa i usluga koje mogu da Vam budu dostupne.

Linkovi

Od kompanije DowDuPont do veb-sajtova trećih strana

Ovaj Sajt može da bude povezan sa drugim sajtovima na svetskoj komunikacionoj mreži koje DowDuPont ne drži pod kontrolom ili ih ne održava. Takvi linkovi ne predstavljaju podršku kompanije DowDuPont, Dow ili DuPont bilo kom takvom sajtu. Potvrđujete da Vam DowDuPont obezbeđuje te linkove samo kao pogodnost i saglasni ste sa tim da kompanije DowDuPont, Dow i DuPont nisu odgovorne za sadržaj ni linkove prikazane na takvim sajtovima sa kojima možete da budete povezani. Takođe potvrđujete da DowDuPont, Dow niti DuPont nemaju nikakvu dužnost, obavezu ni odgovornost za bilo kakvu prepisku, promociju ili kupovinu između Vas i vlasnika ili operatera bilo kog takvog sajta.

Od veb-sajtova trećih strana do kompanij DowDuPont

 • ne kreirajte okvire ni oivičena okruženja oko bilo koje stranice ili materijala na ovom veb-sajtu i ne koristite druge tehnike koje na bilo koji način preinačavaju vizuelnu prezentaciju ili izgled sadržaja na ovom veb-sajtu; 
 • ne poredite Dow niti DuPont proizvode ili usluge sa konkurentnim proizvodima ili uslugama;
 • ne kopirajte bilo koji materijal sa ovog veb-sajta ili bilo koji DowDuPont, Dow ili DuPont logotip ili žig;
 • ne predstavljajte lažno svoj odnos sa kompanijom DowDuPont;
 • ni na koji način ne nagoveštavajte da DowDuPont odobrava ili podržava stranu koja postavlja link, njen veb-sajt ili njene usluge ili proizvode;
 • ne iznosite lažne ili obmanjujuće utiske o kompaniji DowDuPont i na drugi način ne oštećujte dobar ugled DowDuPont imena i žigova;
 • povezani sajt ne obuhvata sadržaj koji može da se smatra uvredljivim, pretećim, uznemiravajućim, opscenim ili nepristojnim, prekomerno nasilnim, odnosno koji krši ili podstiče druge da krše bilo koji važeći zakon; i
 • ipovezani sajt ne obuhvata sadržaj koji može da se smatra nepristojnim, pornografskim ili seksualno eksplicitnim.

Kao dodatni uslov za odobravanje postavljanja linka ka ovom veb-sajtu, strana koja postavlja vezu je saglasna sa tim da DowDuPont može u svakom trenutku, po svom diskrecionom pravu, da joj oduzme dozvolu za vezu ka ovom veb-sajtu.

 Time što postavlja link ka ovom veb-sajtu, strana koja postavlja link se obavezuje da će braniti i obeštetiti kompaniju DowDuPont Inc i njene službenike, direktore, zaposlene, filijale, agente, davaoce licenci i poslovne partnere i da ih neće teretiti ni za kakve gubitke, potraživanja, štete, odgovornosti i troškove, uključujući (bez ograničenja) advokatske honorare i troškove odbrane, proistekle iz bilo kog takvog linka. DowDuPont, Dow i DuPont neće snositi nikakvu odgovornost ni za kakve posredne, primerne, slučajne, kaznene, posebne ni posledične štete u vezi sa postavljanjem linka ili korišćenjem takvog linka i ne daje nikakve garancije, izričite ili podrazumevane, u vezi sa takvim linkovima.

Odricanje od garancije

Ovaj Sajt koristite na sopstveni rizik. Ovaj Sajt može da sadrži nepreciznosti ili greške koje mogu da utiču na kvalitet materijala na Sajtu. Kompanija DowDuPont nije nezavisno proveravala materijal, u celini ni delimično, niti je potvrdila njegovu verodostojnost. DowDuPont ne garantuje tačnost ni pravovremenost materijala. Ni DowDuPont, Dow ni DuPont ne snose nikakvu odgovornost ni za kakve greške ni propuste u materijalu koji obezbeđuju DowDuPont, Dow, DuPont ili treća strana.

OVAJ SAJT VAM SE PRUŽA „U VIĐENOM STANJU“ I „TU GDE JESTE“, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE. DOWDUPONT, DOW NITI DUPONT U SVOJE IME I U IME BILO KOJE TREĆE STRANE KOJA OBEZBEĐUJE MATERIJAL, USLUGE ILI SADRŽAJ ZA OVAJ VEB-SAJT, NE IZJAVLJUJE I NE GARANTUJE NIŠTA U VEZI SA SAJTOM, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, KVALITET, POGODNOST, ISTINITOST, TAČNOST NI POTPUNOST BILO KOG MATERIJALA, INFORMACIJA, PROIZVODA ILI USLUGE NA OVOM SAJTU. OVIM SE ISKLJUČUJU SVI USLOVI, IZJAVE I GARANCIJE, BILO IZRIČITE, PODRAZUMEVANE, ZAKONSKE ILI NEKE DRUGE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU ILI NEKRŠENJU PRAVA TREĆIH STRANA. DOWDUPONT, DOW ILI DUPONT NEĆE ODGOVARATI NI VAMA NI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA EVENTUALNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLEDIČNU NI KAZNENU ODŠTETU, PROISTEKLU IZ SAJTA ILI POVEZANE SA NJIM, UKLJUČUJUĆI (BEZ OGRANIČENJA) VAŠE KORIŠĆENJE OVOG SAJTA ILI NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA SAJTA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA DUPONT PRETHODNO OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Izuzetak za građane EU: AKO STE STANOVNIK EVROPSKE UNIJE, DOWDUPONT NE ISKLJUČUJE I NE OGRANIČAVA SVOJU ODGOVORNOST ZA SMRTNE SLUČAJEVE ILI LIČNE POVREDE NASTALE USLED NEMARA.

Nepreciznosti ili greške

Opisi, slike i drugi prikazi proizvoda na ovom Sajtu mogu da sadrže nepreciznosti i greške. DowDuPont, Dow niti DuPont ne daju nikakve izjave ni garancije u vezi sa tačnošću ili potpunošću takvih informacija.

Lokalni zakoni; kontrola izvoza

DowDuPont, zajedno sa Dow i DuPont kontroliše ovaj Sajt i upravlja njime iz Sjedinjenih Američkih Država. Materijal i usluge na ovom Sajtu u svakom pogledu podležu zakonima i propisima Sjedinjenih Američkih Država koji će povremeno regulisati licencu i isporuku tehnologije i proizvoda u inostranstvu, uključujući propise SAD-a za kontrolu izvoza i sve naredne zakone ili propise koje propišu Ministarstvo trgovine SAD-a, Međunarodna trgovinska administracija ili Kancelarija za licenciranje izvoznih proizvoda. Zabranjena su kršenja zakona Sjedinjenih Država koji se tiču tih materijala. Ni materijali ni informacije stečeni preko Sajta ne smeju da se preuzimaju, isporučuju, prenose ni ponovo izvoze, direktno ili indirektno, u zabranjene ili sankcionisane zemlje, odnosno njihovim državljanima, niti mogu da se koriste za nuklearne aktivnosti, hemijsko ili biološko oružje ni projekte izrade projektila, osim ako vlada Sjedinjenih Država nije posebno odobrila njihovo korišćenje u te svrhe. Strogo ćete se pridržavati svih izvoznih zakona Sjedinjenih Država i preuzećete isključivu odgovornost za nabavku licenci za izvoz ili ponovni izvoz, shodno potrebama.

Ako ovaj Sajt koristite izvan Sjedinjenih Američkih Država, dužni ste da se pridržavate i svih važećih lokalnih zakona, uključujući lokalne propise za izvoz i uvoz.

Žigovi

DowDuPont logotip, logotip Dow kompanije u obliku romba, DuPont-ov ovalni logotip, DuPont, The miracles of science svi proizvodi koji nose oznaku ili ® su žigovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije DowDuPont Inc. ili njenih filijala. DowDuPont, Dow i DuPont žigovi ne mogu da se koriste u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koji nije DowDuPont, Dow ili DuPont proizvod ili usluga, kako je već primenljivo.

Neželjene ideje

Iako smo uvek zainteresovani za ideje i predloge, shvatili smo da su ideje ili predlozi koje nam šaljete često već dostupni iz drugih izvora, uključujući publikacije ili radove samog našeg osoblja. To može da dovede do zabune u pogledu porekla određene ideje ili predloga. Iz tog razloga želimo da budemo obaveštavani samo o patentiranim pronalascima. Ako ipak nam ipak pošaljete svoje ideje, a bez obzira na sve što možete da kažete ili napišete u vezi sa poslatim predlogom, osim ako DowDuPont ili neka od filijala, ne sklopi poseban pisani ugovor koji se tiče poslatog, svako slanje kompaniji DowDuPont ili njenim filijalama, uključujući ideje o novim proizvodima ili tehnologijama, poboljšanjima ili unapređenjima postojećih proizvoda ili tehnologija, procesa, materijala, marketinške ili promotivne planove ili nove nazive proizvoda, odvijaće se u skladu sa sledećim uslovima i odredbama:

 • DowDuPont i njegove filijale neće imati nikakvu obavezu da čuva poslati sadržaj u tajnosti niti da ga primi sa obavezom čuvanja poverljivosti;
 • DowDuPont i njegove filijale neće imati nikakvu obavezu da pregleda poslati sadržaj niti da odgovori pošiljaocu;
 • Sva zaštita intelektualne svojine poslatog sadržaja zasnivaće se isključivo na zaštiti patenta ili autorskih prava;
 • DowDuPont njegove filijale će imati isključivo parvo odluke o eventualnoj naknadi za poslati sadržaj i odgovarajućem iznosu;
 • Pošiljalac garantuje da je ovlašćen za slanje sadržaja i da tim slanjem ne krši nikakve obaveze koje pošiljalac ima prema trenutnom ili bivšem poslodavcu ili bilo kojoj trećoj strani.

Komentari o proizvodima i o Sajtu

DowDuPont će rado primiti vaše komentare o ovom Sajtu i postojećim proizvodima kompanija Dow i DuPont, pod uslovom da su u skladu sa gorenavedenim pasusom. Komentare možete da ostavite ovde ili na drugim naznačenim mestima na ovom Sajtu. Komentari koje ostavite nisu poverljivi i DowDuPont, Dow i DuPont ih mogu koristiti bez ograničenja.

 

Važeći zakon

Izuzev obaveznih primena lokalnih zakona, sve radnje koje se tiču ovih Odredbi podležu zakonima države Delaver u Sjedinjenim Američkim Državama, bez obzira na izbor ili neusaglašenost sa odredbama zakona bilo koje drugeb jurisdikcije. Pristajete da se podvrgnete sudskoj nadležnosti države Delaver radi rešavanja eventualnih sporova proisteklih iz ovih Odredbi i/ili Vašeg korišćenja ovog Sajta.

Neovlašćene aktivnosti

Slanja na ovaj Sajt ili neovlašćeno korišćenje materijala sadržanog na ovom sajtu mogu da krše zakone za zaštitu autorskih prava, žigova, privatnosti i javnosti podataka, kao i određene statute i propise koji se tiču komunikacija, te druge važeće zakone i propise. Sami snosite isključivu odgovornost za svoje postupke ili za postupke bilo kog lica koje koristi vaše korisničko ime i/ili lozinku. U skladu sa tim ćete braniti i obeštetiti kompaniju DowDuPont, Dwo i DuPont i njihove službenike, direktore, zaposlene, filijale, agente, davaoce licenci i poslovne partnere i nećete ih teretiti ni za kakve gubitke, potraživanja, odštete, odgovornosti i troškove, uključujući (bez ograničenja) advokatske honorare i troškove odbrane, nastale usled, proistekle iz ili u svrhe izbegavanja, bilo koje tužbe ili zahteva treće strane da vaše ili ma čije korišćenje sajta pomoću Vašeg korisničkog imena i/ili lozinke (uključujući, bez ograničenja, Vaše učešće u oblastima za objave ili Vaša slanja) krši bilo koji važeći zakon ili propis, odnosno prava bilo koje treće strane.