Garlon™ 3A

Herbicide

Sistemični herbicid i arboricid koji se koristi za suzbijanje zeljastih i drvenastih širokolisnih korova na površinama za pošumljavanja.

Usev

Non-agricultural areas

Tehničke specifikacije

 • Aktivni sastojak

  triklopir trietilamino so, 360 g/l koncentrovani rastvor – SL

 • Brzina primene

  3-5 L/ha

 • Pakovanje

   100 ml, 1L

 • Metod primene

  površine za pošumljavanje, druge nepoljoprivredne površine

 • Dodatne informacije

  Za više informacija,pogledajte etiketu proizvoda.

®™ zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.