P9903_Banner_Desktop

P9903

Kukuruz | FAO 370

• Prvi hibrid iz grupe Optimum® AQUAmax® u FAO 300 grupi na našem tržištu

• Stablo srednje visine i nižeg položaja klipa

• Zrno u tipu zubana sa vrlo brzim otpuštanjem vlage

• Jedan od najprinosnijih hibrida u ovoj grupi zrenja

• Namenjen je za sušne, polusušne i poluvlažne regione                                          

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12–15°C

Gustina kod setve: 73–77.000 bilj./ha (na 18,5–19,5 cm)