11B91

Inokulant

• Specijalizovani proizvod namenjen za siliranje vlažnog zrna i mlevenog klipa kukuruza

• Široko rasprostranjen u upotrebi u stočarstvu i svinjarstvu širom sveta

• U sebi sadrži sojeve bakterija Lactobacillus plantarum (za fermentaciju) i Lactobacillus buchneri (za sprečavanje zagrevanja silaže)