OBAVEŠTENJE

“U skladu sa odredbama člana 501. stav 1, u vezi sa članom 495. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon 5/2015 i 91/2019 – “Zakon”), ovim putem privredna društva Corteva Agriscience SRB d.o.o. Novi Sad, sa registrovanim sedištem u ulici Kiš Ernea br. 4, Novi Sad, Srbija, matični broj 20695161 (“Corteva”), i DuPont SRB d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem u ulici Bulevar Milutina Milankovića 9ž, Novi Beograd, Srbija, matični broj 20217855 (“DuPont”), zajednički objavljuju sprovođenje statusne promene pripajanja. Sprovođenjem ove statusne promene, DuPont će biti pripojen društvu Corteva, uz prenošenje svih prava i obaveza, te će DuPont po sprovođenju promene prestati da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije. Imajući u vidu da Corteva ima 100% udela u DuPont-u, promena će biti sprovedena u skladu sa odredbama Zakona o pojednostavljenom postupku pripajanja.

 Svi detalji nameravane statusne promene sadržani su u nacrtu Ugovora o statusnoj promeni pripajanja i njegovim prilozima koji je predat Agenciji za privredne registre radi objavljivanja u skladu sa Zakonom, a koji možete naći i na ovoj stranici, zajedno sa predlogom Odluke o statusnoj promeni.”

Corteva DuPont Predlog odluke o statusnoj promeni

    

Download

Corteva DuPont Ugovor o statusnoj promeni